Chuyên mục
Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng chức năng search autocomplete trong wordpress

Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn code chức năng search autocomplete trong wordpress. Chức năng này sẽ giúp gợi ý những kết quả khi bạn đang nhập từ khóa để search. Khách có thể thấy ngay những kết quả tìm kiếm mà không cần load lại website hoặc chuyển trang website.

Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn code chức năng search autocomplete trong wordpress. Chức năng này sẽ giúp gợi ý những kết quả khi bạn đang nhập từ khóa để search. Khách có thể thấy ngay những kết quả tìm kiếm mà không cần load lại website hoặc chuyển trang website.

Yêu cầu kiến thức khi thực hiện chức năng này:

 • Biết về vòng lặp get post trong wordpress
 • Biết và hiểu về ajax trong wordpress
 • Biết một ít về html css để style giao diện cho đẹp

Phân tích bài toán:

Để thực hiện các chức năng này, chúng ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Xây dựng form search ngoài giao diện.

Bước 2: Sử dụng jquery bắt sự kiện khi nhập từ khóa, đồng thời gọi ajax gởi từ khóa cho phía server.

Bước 3: Lập trình phía server nhận từ khóa, xử lý dữ liệu và trả kết quả về cho phía client.

Bước 4: Hiển thị kết quả ra ngoài frontend.

Code chức năng search autocomplete trong wordpress:

Bước 1: Xây dựng from search gồm một thẻ input nhập dữ liệu và 1 button tìm kiếm, để thực hiện chức năng này các bạn chèn đoạn code sau vào file index.php của theme đang dùng nhé ( Các bạn muốn hiện thì chổ nào thì chèn chổ đó, không nhất thiết phải file index.php )

<div class="main-search">
  <form action="<?php bloginfo('url'); ?>/" method="GET" role="form" id="searchform">
    <input type="text" autocomplete="off" class="form-control search-ajax" name="s" placeholder="Từ khóa">
    <button type="submit">Tìm kiếm</button>
  </form>
  <div id="load-data"></div>
</div>
 • <div id=”load-data”></div> Là khu vực hiển thị kết quả trả về.
 • Phía trên là đoạn code hiển thị form tìm kiếm thông thường. Nếu không dùng chức năng search autocomplete thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bình thường!

Bước 2: Sử dụng jquery để gọi ajax và gởi dữ liệu cho phía server xử lý. Các bạn chèn đoạn code này vào file footer.php nhé.

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script>
  var timeout = null; // khai báo biến timeout
  $(".search-ajax").keyup(function(){ // bắt sự kiện khi gõ từ khóa tìm kiếm
    clearTimeout(timeout); // clear time out
    timeout = setTimeout(function (){
      call_ajax(); // gọi hàm ajax
    }, 500);
  });
  function call_ajax() { // khởi tạo hàm ajax
    var data = $('.search-ajax').val(); // get dữ liệu khi đang nhập từ khóa vào ô
    $.ajax({
      type: 'POST',
      async: true,
      url: '<?php echo admin_url('admin-ajax.php');?>',
      data: {
        'action' : 'Post_filters', 
        'data': data
      },
      beforeSend: function () {
      },
      success: function (data) {
        $('#load-data').html(data); // show dữ liệu khi trả về
      }
    });
  }
</script>
 • Đoạn code trên mình sử dụng thủ thuật clear timeout, chức năng có nghĩa kia đang gõ thì dữ liệu chưa được gởi đi, khi dừng gõ được 0.5 giây thì nó sẽ gọi hàm call_ajax(), và gởi dữ liệu đi.
 • Hàm keyup là hàm trong jquery bắt sự kiện khi chúng ta gõ phím.

Bước 3: Nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu và trả kết quả cho client. Để thực hiện bước này các bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng nhé!

<?php
	add_action('wp_ajax_Post_filters', 'Post_filters');
	add_action('wp_ajax_nopriv_Post_filters', 'Post_filters');
	function Post_filters() {
	  if(isset($_POST['data'])){
		  $data = $_POST['data']; // nhận dữ liệu từ client
		  echo '<ul>';
		  $getposts = new WP_query(); $getposts->query('post_status=publish&showposts=10&s='.$data);
		  global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true;
		  while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post();
		    echo '<li><a target="_blank" href="'.get_the_permalink().'">'.get_the_title().'</a></li>'; 
		  endwhile; wp_reset_postdata();
		  echo '</ul>';
		  die(); 
	  }
	}
?>
 • $data = $_POST[‘data’] lấy từ khóa phía từ client.
 • Trong trường hợp này chúng ta sử dụng thuộc tính s=$data trong vòng lặp get post để lấy kết quả tìm kiếm!

Bước 4: Hiển thị kết quả trả về, ở bước 2 ở phần cuối của đoạn code ajax. Các bạn có thể thấy $(“#load-data”).html(data) đây là cách chúng ta đổ dữ liệu vào thẻ #load-data.

Dữ liệu trả về dưới dạng ul li, nếu thấy chưa đẹp mắt có thể thêm 1 tí css vào cho đẹp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *